Verksamhet

FMN:s huvudsakliga områden:

  • Organisation
  • Länkverksamhet och Rådgivning
  • Information
  • Opinionsbildning

 

Organisation

Det organisatoriska arbetet har ett värde långt utöver det uppenbara som är att vara rotsystemet i en förening - i vårt fall FMN.

Föreningen är det forum dit människor med gemensamma intressen, behov och krav kan gå för att tillsammans göra något åt de missförhållanden man vill ändra på.

Föreningen finns därför att fler personer i samverkan kan förändra det som man ensam inte kan göra något åt.

Länkverksamhet och Rådgivning

Det kurativa arbetet hos FMN bygger på att mobilisera de anhörigas egna resurser - Hjälp till självhjälp.

  • FMN kan erbjuda rådgivande samtal.
  • FMN kan medverka och vara ett stöd vid kontakten med olika myndigheter
  • FMN kan medverka till att ta fram olika förslag på behandlingshem som kan vara lämpliga och som har anhörigsamverkan.

Då FMN ser familjen som en resurs är det viktigt att familjen deltar i den behandlingsprocess som skall leda till att missbruket upphör och att hela familjen skall kunna leva ett normalt liv.

Information

Självklart behövs information!
Kunskapsspridning är grundläggande för vår möjlighet att bekämpa drogerna. Kunskap lägger grunden för de strategier som måste användas.

Opinionsbildning

En av FMN:s viktigaste funktioner är att vara en resurs för familjer med missbruksproblem. FMN har också ett ansvar för att aktivt motverka att missbruket drabbar allt fler.

För att åstadkomma förändring av dagens förhållanden krävs opinionsbildning utifrån de kunskaper och erfarenheter som FMN besitter.

FMN knyter i den opinionsbildande verksamheten an till den svenska folkrörelsetraditionen. Man ser till individ, grupp (familj) såväl som till samhälle.